English Version 学校首页
首页  在职教师

潘振晓

责任编辑:    浏览次数:322    2018-12-13

一、个人基本资料

姓名:潘振晓

性别:男

出生年月:1987.05

籍贯:山东青岛

职位:首聘教授

 
二、联系方式

邮箱:pzx112@163.com

通讯地址:广州市天河区五山路483号,华南农业大学材料与能源学院

邮编:510642

 
三、个人简述

潘振晓,博士、教授、硕士生导师。2015年在华东理工大学获得应用化学专业博士学位,2015-2017年在华东理工大学从事博士后研究。主要研究方向是荧光量子点的合成及光电应用,近五年在J. Am. Chem. Soc., ACS Nano, Chem. Mater., J. Phys. Chem. Lett., J. Mater. Chem. A,等在内的国际著名期刊上发表SCI论文20余篇,其中有10篇论文入选“ESI高被引论文”,论文总他引1400余次,单篇最高引用230余次。
 
四、教育背景
 
2010.09 – 2015.06   华东理工大学 化学与分子工程学院 博士

2006.09 – 2010.06   韶关学院     化学与环境工程学院 学士

 
五、工作经历

2017.04 –  至今    华南农业大学 材料与能源学院 教授/硕导

2015.07 – 2017.04   华东理工大学 博士后

 
六、科研方向

荧光量子点的可控合成

量子点太阳能电池

新型太阳能电池材料的设计开发

 
七、科研论著

1. Pan, Z.; Mora-Seró, I.; Shen, Q.; Zhang, H.; Li, Y.; Zhao, K.; Wang, J.; Zhong, X.*; Bisquert, J. J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 9203. (ESI热点论文)

2. Zhao, K.;# Pan, Z.;# (co-first author) Mora-Seró, I.;# Cánovas, E.; Wang, H.; Song, Y.; Gong, X.; Wang, J.; Bonn, M.; Bisquert, J.; Zhong, X.* J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 5602. (ESI热点论文)

3. Pan, Z.; Zhao, K.; Wang, J.; Zhang, H.; Feng, Y. Y.; Zhong, X.* ACS Nano 2013, 7, 5215. (ESI高被引论文)

4. Pan, Z.; Zhang, H.; Cheng, K.; Hou, Y.; Hua, J.; Zhong, X.* ACS Nano 2012, 6, 3982. (ESI高被引论文)

5. Du, Z.; # Pan, Z.; # (co-first author) Fabregat-Santiago, F.; # Zhao, K.; Long, D.; Zhang, H.; Zhao, Y.; Zhong, X.*; Yu, J-S.; Bisquert, J. J. Phys. Chem. Lett. 2016, 7, 3103.

6. Pan, Z.; Zhong, X.* J. Mater. Chem. A 2016, 4, 18976.

7. Ren, Z.; Wang, Z.; Wang, R.; Pan, Z.*; Gong, X.*; Zhong, X.* Chem. Mater. 2016, 28, 2323.

8. Jiang, G.; Pan, Z.*; Ren, Z.; Du, J.; Yang, C.; Wang, W.; Zhong, X.* J. Mater. Chem. A 2016, 4, 11416.

9. Wang, W.; Du, J.; Ren, Z.; Peng, W.; Pan, Z.*; Zhong, X.* ACS Appl. Mater. Interfaces 2016, 8, 31006.

10. Peng, W.; Du, J.; Pan, Z.*; Nakazawa, N.; Sun, J.; Du, Z.; Shen, G.; Yu, J.; Hu, J.*; Shen, Q.*; Zhong, X.* ACS Appl. Mater. Interfaces 2017, 9, 5328.

11. Du, J.; Du, Z.; Hu, J.-S.; Pan, Z.; Shen, Q.; Sun, J.; Long, D.; Dong, H.; Sun, L.; Zhong, X.*; Wan, L.-J. J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 4201. (ESI热点论文)

12. Wang, J.; Mora-Sero, I.; Pan, Z.; Zhao, K.; Zhang, H.; Feng, Y.; Yang, G.; Zhong, X. H.*; Bisquert, J. J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 15913. (ESI热点论文)

13. Zhao, K.; Pan, Z.; Zhong, X.* J. Phys. Chem. Lett. 2016, 7, 406. (ESI高被引论文)

14. Ren, Z.; Wang, J.; Pan, Z.; Zhao, K.; Zhang, H.; Li, Y.; Zhao, Y.; Mora-Seró, I.; Bisquert, J.; Zhong, X.* Chem. Mater. 2015, 27, 8398. (ESI高被引论文)

15. Wang, J.; Li, Y.; Shen, Q.; Izuishi, T.; Pan, Z.; Zhao, K.; Zhong, X.* J. Mater. Chem. A 2016, 4, 877. (ESI高被引论文)

16. Li, W.; Pan, Z.; Zhong, X.* J. Mater. Chem. A 2015, 3, 1649. (ESI高被引论文)

 
八、科研项目
 
1. 华南农业大学高层次引进人才科研启动项目,2017-2022,200万,主持,在研

2. 中国博士后科学基金面上项目,2015-2017,5万,主持,结题