English Version 学校首页
首页  学院概况  学院机构  学院工会
工会
主   席:郑文旭                  
副主席:吕   娟
宣教委员:刘多多                
女工委员:刘海峰
体育委员:章伟伟 高永峰               
文娱委员:胡超凡
生活(财务)委员:张   芳      
组织(青工)委员:周桥芳